Infolettre_Corpo_Mobilis_tournoi_Golf_2016Sansprix